Δομή

You are here:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η διάρκεια της θητείας είναι τριετής, αποτελείται από πέντε (5) έως και (8) μέλη, τα οποία εκλέγονται  απευθείας από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την εξής διαδικασία:

Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας, Μέλος, εκλέγονται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση. Οι Επικεφαλείς των τριών Τμημάτων (τα οποία είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), θα είναι υπεύθυνα για κάθε Τμήμα, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 11 του καταστατικού, και θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Νοείται ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πρόσωπο με υψηλό επαγγελματικό και ηθικό επίπεδο και κατά προτίμηση με ευρεία πείρα σε δημόσια αξιώματα, διοικητικά συμβούλια οργανισμών και/ή άλλων αρχών.

Η διενέργεια εκλογής του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι μεγαλύτερο του μέγιστου προκαθορισμένου αριθμού των οκτώ (8) ενδιαφερόμενων μελών. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας των παρόντων, οικονομικά τακτοποιημένων μελών στην Γενική Συνέλευση.

Τα Μέλη του Φόρουμ εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δύναται να είναι Κύπριοι και αλλοδαποί που ενδιαφέρονται για την επίτευξη και διάδοση των σκοπών του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει ως Επίτιμα Μέλη του πρόσωπα που προσέφεραν ειδικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση και/ή προαγωγή των σκοπών του Φόρουμ, δωρητές και ευεργέτες του εν λόγω Φιλανθρωπικού Συνδέσμου και γενικά οποιοδήποτε πρόσωπο που κρίνει ότι μπορεί να εγγραφεί ως επίτιμο μέλος.

Στην ομάδα των Εθελοντών/Συνεργατών συμπεριλαμβάνονται άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας, χωρίς όμως να χρειάζεται να εγγραφούν στο Σύνδεσμο και να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση. Οι συνεργάτες και εθελοντές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.