Τομέας Β – Έρευνας & Ανάπτυξης

You are here:

Οι εργασίες του κάθε Τομέα συντονίζονται από τριμελή επιτροπή που αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Υπευθύνου της. Υπεύθυνος του κάθε Τομέα ορίζεται ένας εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η έρευνα είναι μία αναγκαία διαδικασία για κάθε ίδρυμα υπηρεσιών υγείας που φιλοδοξεί να έχει πρωτεύοντα ρόλο στην προαγωγή της γνώσης στο χώρο της υγείας και στη βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής επιστημονικά άρτιων υπηρεσιών στον βαριά πάσχοντα και την οικογένεια του. Το Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας, εντασσόμενο σ’ αυτή τη λογική, προσπάθησε από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του να δημιουργήσει τις αναγκαίες δομές για τη διεξαγωγή έρευνας που αφορά στην παραγωγή πρωτότυπης γνώσης στην Εντατική Θεραπεία.

Στόχοι Τομέα Β – Έρευνας & Ανάπτυξης 

 • Σχεδιασμός, διοργάνωση και διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων τοπικής και/ή διεθνούς εμβέλειας σε συνεργασία με ερευνητικούς ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς της Κύπρου ή του εξωτερικού.
 • Υποβολή αιτήσεων και διαπραγματεύσεων που αφορούν στην έγκριση/χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων σε/από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς εντός και εκτός Κύπρου.
 • Ανακοίνωση και δημοσίευση αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας -ακολουθώντας τη δεοντολογία και τους κανονισμούς περί πνευματικής ιδιοκτησίας- σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά. 
 • Διοργάνωση, σε συνεργασία με άλλα τμήματα του Συνδέσμου, επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων που έχουν ως σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης στην Εντατική Θεραπεία.
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα Αρωγή (2004-2007)
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα Ανοσοδιατροφή (2006-2008)
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα Cobatrice (2006-2009)
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα Τηλε-Ιπποκράτης (2007-2008)
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα Healthware(2005-2008)
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα eScienceCY(2004-2007)
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΤΟ-STS (2008-2009)
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα ProSAFE (2009-2009)
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα Τηλεαποκατάσταση (2011-παρόν)
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα Τηλεπρομηθέας (2011-παρόν)

Εγγραφή Μελών

Στον Τομέα Β – Έρευνας & Ανάπτυξης μπορούν να εγγραφούν ερευνητές που συνεργάζονται και/ή συμμετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες του Συνδέσμου από διάφορους επιστημονικούς χώρους. 

Πρόσφατες Έρευνες του Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας